Przejdź do treści
Nagłówek zielony
 
 
Jesteś na: Regulamin
REGULAMIN
PORTALU INWESTYCYJNEGO GMINY SZEMUD
 
 1. Podstawowe definicje
  1. Portal Inwestycyjny - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w ramach Gminnego Systemu Komunikacji Online prowadzonego przez Gminę Szemud, będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
  2. Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, tzn. zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść Ogłoszenia na zasadach określonych w Rozdziale V.
  3. Ogłoszenie – strona/przestrzeń serwerowa Portalu Inwestycyjnego, udostępniona Użytkownikowi, w celu zamieszczenia na niej (online) anonsu lub oferty, zgodnej z niniejszym Regulaminem, zawierającej opis oraz dane kontaktowe umożliwiające osobom zainteresowanym kontakt z Użytkownikiem.
  4. Konto – część Portalu Inwestycyjnego dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Portalu Inwestycyjnego
  5. Administrator – podmiot zarządzający Portalem Inwestycyjnym, którym jest Gmina Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, udostępniająca Użytkownikom zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej Portalu Inwestycyjnego, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach Portalu Inwestycyjnego, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  6. Regulamin – niniejszy regulamin.
  7. Profil Zaufany - bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Inwestycyjnego, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
  2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z funkcji serwisu, które polega wyłącznie na zgłaszaniu, zamieszczaniu i przeglądaniu ogłoszeń.
  3. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
 3. Ogólne warunki korzystania
  1. Warunkiem do korzystania z pełni usług dostępnych na Portalu Inwestycyjnym jest zalogowanie się do konta. Zalogować się można w sposób standardowy (za pomocą loginu i hasła - po uprzedniej rejestracji konta na Portalu Inwestycyjnym) lub z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.
  2. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie.
  3. Jeżeli dany użytkownik posługuje się więcej niż jednym kontem, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania kont użytkownika.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
  5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
  6. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
  7. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
  8. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
 4. Zamieszczanie ogłoszeń
  1. Zamieszczanie ogłoszeń w Portalu Inwestycyjnym jest bezpłatne.
  2. Zalogowany Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie Portalu Inwestycyjnego może dodawać ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji, usunięcia, zamknięcia lub przywrócenia.
  3. Ogłoszenie ważne jest przez okres wskazany przez Użytkownika jednak nie dłużej niż 90 dni w wybranej kategorii lub podkategorii.
  4. Po okresie 90 dni od zamieszczenia, ogłoszenie może zostać usunięte albo wyświetlane w formie archiwalnej.
  5. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza w danej kategorii ogłoszenia.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem e-mail użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń.
  7. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia, które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
  8. Użytkownik może posiadać łącznie 20 aktywnych Ogłoszeń opublikowanych jednocześnie w ramach Portalu Inwestycyjnego,
  9. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń:
   1. które wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
   2. które nie są zgodne ze stanem faktycznym;
   3. które zawierają treści (w tym zdjęcia) powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, erotyczne lub pornograficzne;
   4. które nawołują do nienawiści, w szczególności na tle różnic etnicznych, narodowościowych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, orientację seksualną lub poglądy;
   5. które naruszają zasady dobrego wychowania i netykiety;
   6. mających na celu agitację polityczną;
   7. które naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;
   8. które napisane są w języku innym niż polski;
   9. które zawierają adresy, nazwy, reklamy i odnośniki do stron www i serwisów internetowych;
   10. które zawierają treści lub dane osobowe mogące w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
   11. które noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
   12. które promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne;
   13. którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
  10. Niezależnie od powyższego, niedozwolone jest oferowanie:
   1. rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;
   2. baz danych (w szczególności zawierających dane osobowe);
   3. prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań, itp. oraz usług związanych z ich tworzeniem lub pomocą przy ich tworzeniu;
   4. zwierząt (w szczególności psów i kotów) bez rodowodu i metryki lub informacji pozwalających zidentyfikować hodowlę / chów;
   5. towarów i usług o charakterze erotycznym lub pornograficznym, w szczególności: artykułów erotycznych, agencji hostess, masażu intymnego, usług towarzyskich i matrymonialnych, usług fotograficznych i filmowych o tematyce erotycznej, itp.;
   6. środków farmakologicznych (w tym leków), narkotyków, substancji psychotropowych, środków odurzających, konopi, jej nasion oraz produktów pochodnych, a także substancji chemicznych potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;
   7. alkoholu i wyrobów tytoniowych, a także elektronicznych papierosów, liquidów i akcesoriów do nich;
   8. materiałów wybuchowych/pirotechnicznych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
   9. towarów nieoryginalnych (tzn. podróbek, falsyfikatów, itp.);
   10. wyrobów i usług o charakterze religijnym;
   11. wyrobów i usług o charakterze astrologicznym, spirytystycznym, itp.;
   12. organów ludzkich lub zwierzęcych;
   13. akcji, obligacji, udziałów w spółkach i innych papierów wartościowych, produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oraz wszelkich innych podobnych instrumentów finansowych, a także kryptowalut oraz usług i produktów z nimi związanych;
   14. wierzytelności;
   15. wyrobów, informacji i usług służących do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
   16. dostępów do kont w płatnych i bezpłatnych serwisach internetowych, programach partnerskich i lojalnościowych oraz usług z nimi związanych (np. polubienia, opinie, komentarze);
   17. usług związanych z zakładami bukmacherskimi, itp.
  11. Przedmioty, o których mowa w ust. 9 i 10 nie mogą być oferowane w Ogłoszeniu jako bezpłatny dodatek (gratis).
  12. Naruszenie jakichkolwiek postanowień Regulaminu daje Administratorowi prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania konta Użytkownika.
 5. Zasady odpowiedzialności
  1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach Portalu Inwestycyjnego.
  3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Portalu Inwestycyjnego w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
  6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia kont i ogłoszeń, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści ogłoszenia (w tym zdjęcia) które:
   1. łamią niniejszy Regulamin,
   2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
   3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
   4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
   5. w przypadku zakończenia działalności lub zawieszenia Portalu Inwestycyjnego,
   6. w przypadku awarii technicznej portalu lub wyczerpania zasobów sprzętowych Urzędu Gminy Szemud,
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Portalu Inwestycyjnego Użytkownikowi w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.
  9. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w Portalu Inwestycyjnym, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.
  10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Portalu Inwestycyjnego Użytkownikowi, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Portalu Inwestycyjnego mogło, lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.
  11. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych oraz deklaracja dostępności zawarte są w odrębnych dokumentach na stronie www.gsko.szemud.pl .
 6. Reklamacje.
  1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem przy pomocy poczty e-mail pod adresem: kancelaria@szemud.pl przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Administrator odpowiada w godzinach roboczych od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni, które są ustawowo uznane za wolne od pracy.
  2. Użytkownik może złożyć reklamację za pomocą wiadomości email wysłanej na adres: kancelaria@szemud.pl
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   1. imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną;
   2. Login Użytkownika jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby;
   3. adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji,
   4. dokładny opis i powód reklamacji.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. W razie niedokładnego opisu wady, Administrator może żądać doprecyzowania reklamacji, a bieg terminu rozpoczyna się w dniu uzupełnienia wszystkich informacji.
  5. Brak odpowiedzi Administratora w ciągu 14 dni uważa się za uznanie reklamacji.
  6. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Administratora rozpatrywane.
 
Regulamin obowiązuje od dnia  01.06.2021 r.